Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN CƠ SỞ CỦNG CỐ TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN
02.11.2023 09:25

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị khóa XII ra Nghị quyết số 35-NQ/TW “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Trong đó, một trong những cơ sở vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng ta xuất phát từ mối quan hệt máu thịt giữa Đảng và nhân dân.

Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (tháng 2/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Phải củng cố mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng". Sức mạnh của Đảng nằm ngay trong mối quan hệ giữa Đảng với dân và dân với Đảng. Người khẳng định: "Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch".

Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng là chỗ dựa vững chắc nhất đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Củng cố và phát huy mối quan hệ, niềm tin giữa Đảng với nhân dân là điều kiện cơ bản để bảo vệ Đảng, dù cho các thế lực thù địch phản động có tác động, xúi giục, xuyên tạc, kích động, chia rẽ, chống phá bằng hình thức thủ đoạn nào đi chăng nữa. Nếu mối quan hệ gắn bó máu thịt và niềm tin ấy không được củng cố, phát triển thì đây là nguồn nguy hại cho sự lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta.

“Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”(1)  bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Từ khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII "Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", vấn đề này được triển khai một cách nhất quán có hệ thống và quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Hiện nay, các thế lực phản động trong và ngoài nước không ngừng tăng cường hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thông tin sai sự thật; bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ bằng nhiều quan điểm sai trái như:

- Phủ định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta; xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin; cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời. Chúng dùng mọi biện pháp, đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng XHCN. 

- Phá hoại tư tưởng, đánh vào lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước,  thủ đoạn của chúng là chia rẽ nội bộ, xuyên tạc, bịa đặt, thông tin lợi dụng các vấn đề nhạy cảm chính trị xã hội, vụ việc phức tạp thu hút sự quan tâm của quần chúng để tung tin thất thiệt, tạo dư luận xấu. Thông qua mạng xã hội đăng tải tin, bài viết, video clip có nội dung phản động, thật giả lẫn lộn, sử dụng các tiêu đề, tên bài với ngôn từ giật gân, kích thích tính tò mò của người đọc, người xem, làm giảm niềm tin, tạo sự nghi ngờ về phẩm chất, uy tín, năng lực của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của đất nước. 

- Lợi dụng, xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện, biến việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên do tham nhũng thành tranh chấp quyền lực, phe phái trong Đảng, trong bộ máy nhà nước là một trong những thủ đoạn của các phần tử cơ hội, thù địch... 

Để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên.

Hai là, tăng cường công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân dân. Đặt lợi ích của nhân dân lên hành đầu, kịp thời giải quyết những mong muốn bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển kinh tế, công bằng xã hội, nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trong cả nước… để tạo gốc rễ, nền tảng vững chắc góp phần đẩy mạnh công cuộc phát triển đất nước bền vững. Nhằm củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân vào sự lãnh dạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước

Ba là, kiên quyết đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương. Cuộc đấu tranh này không loại trừ bất kỳ ai vi phạm pháp luật để tránh gây tâm lý hoài nghi, bất an, thậm chí mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện công khai, minh bạch, chú ý vai trò “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp.

Đồng thời,cần quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện, nhất là việc đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp… qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, mới giúp cả nước đồng lòng, quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần đẩy mạnh công bằng xã hội, giúp đất nước phát triển tích cực, vững bền…

Bốn là, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện hoạt động chống phá để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nghiêm trị những phần tử phá hoại núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “nhân quyền”, “dân chủ” để kích động gây bạo loạn, lật đổ… trên tất cả các phương diện, hình thức khác nhau, từ không gian mạng như: Phát hiện các trang web, blog, tài khoản cá nhân, “diễn đàn”, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch tuyên truyền chống phá, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới… đến các vụ việc cụ thể trong đời sống nhằm cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng bất mãn, thiếu hiểu biết… không bước chân vào con đường tội lỗi, góp phần tàn phá chính đất nước, đồng bào mình.

Năm là, đa dạng hóa các hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thông qua hoạt động của các cơ sở giáo dục đào tạo, trước hết là cơ sở giáo dục của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội, vai trò của các cơ quan báo chí, trên hệ thống thông tin đại chúng, trên mạng internet... Các cơ quan báo chí cần tổ chức thông tin cân bằng hơn, tăng cường thông tin về các mặt tích cực, tốt đẹp trong xã hội tránh tình trạng mất cân bằng thông tin. Đồng thời duy trì hoạt động hiệu quả các trang thông tin trên mạng xã hội, nhất là trên mạng xã hội Facebook, với đội ngũ phụ trách chuyên nghiệp nhằm kịp thời, chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả trước các âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động.

Tóm lại, trong tiến trình cách mạng Việt Nam, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong mọi hoàn cảnh và tình huống là công tác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện tốt hơn nữa  việc chăm lo bảo vệ hạnh phúc nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Niềm tin, sự ủng hộ của Nhân dân với Đảng là nguồn động lực to lớn để Đảng vững vàng hơn trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.88.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2018). Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018. Hà Nội.

3. “Phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019”, Báo Quân đội nhân dân, ngày 30-12-2019, tr.1
ThS Lê Thị Kim Liên (Khoa Xây Dựng Đảng)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004299869
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com