Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Chủ nhật, 21-7-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
25.05.2023 13:49

Tóm tắt: Đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng văn hóa là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bài viết trình bày những kết quả đã đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian qua, từ đó đề xuất những giải pháp thực hiện ngày càng có hiệu quả các mặt công tác này trong thời gian tới.

Nội dung bài viết:

Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch đứng đầu là Mỹ đối với Việt Nam là không thay đổi, chúng tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thâm nhập, tác động chuyển hóa nội bộ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, “tự do”, “dân chủ” phương Tây. Trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, chúng chủ trương xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; hướng Việt Nam đi theo thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bằng các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, các thế lực thù địch mong muốn tạo ra mọt lực lượng chống đối tại chỗ kích động quần chúng đói lập với chính quyền, âm mưu tiến hành cuộc “cách mạng sắc màu” nhằm lật đỏ chủ nghĩa xã hội. Chúng coi chiến lược “diễn biến hòa bình’ đặt biệt là trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa là mũi đột phá tấn công vào nội bộ, làm suy yếu dẫn tới sụp đỗ chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ bên trong. Để thực hiện âm mưu đó, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận đường lối và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 17/4/2009 về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa” (Chỉ thị số 34).

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng chủ động trong công tác nắm tình hình, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong lãnh, chỉ đạo các ngành, các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2021 đã phát kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng: phát hiện, gọi hỏi, đấu tranh, răn đe 43 trường hợp sử dụng tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật về: tình hình Biển Đông, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV… Kết quả, đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức (theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP); các đối tượng thừa nhận hành vi đăng tải chia sẻ các nội dung phản cảm làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cam kết gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải, chia sẻ và không tái phạm. Ngoài ra, Công an tỉnh đã đăng tải, chia sẻ 8.903 bài viết tuyên truyền, phản bác các thông tin sai sự thật nêu trên.

Công tác đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh từ đó việc tổ chức triển trai thực hiện Chỉ thị ngày càng đia vào chiều sâu, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch; dưới sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện; đặc biệt làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân để cùng tham gia thực hiện.

Tuy nhiên, công tác triển khai thực hiện đảm bảo an ninh các chuyên đề, đề án còn một số hạn chế, cụ thể;

- Từng lúc còn bị động, không liên tục nhất là công tác quản lý hoạt động các đoàn vào, đoàn ra; quản lý nguồn viện trợ, tài trợ trong triển khai thực hiện dự án chưa có số liệu thống kê thường xuyên, chính xác.

- Công tác giám sát, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin, tài liệu có nội dung xấu trên không gian mạng còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tham nhũng trong một số cán bộ, công chức; một số vụ khiếu kiện đất đai kéo dài đã gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh tư tưởng của tỉnh… Đây là kẻ hở để các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động phá hoại tư tưởng - văn hóa.

- Nguyên nhân của những hạn chế là do công tác thông tin tuyên truyền về nội dung, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong thời gian qua chưa được thường xuyên, liên tục; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thông tin, truyền thông còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là đối với nội dung trên không gian mạng và các ứng dụng tin nhắn trên điện thoại di động; công tác thông tin phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch còn thiếu, hoạt động hiệu quả chưa cao.

Đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng là một bộ phận quan trọng của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình", có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Là một bộ phận của cuộc đấu tranh tư tưởng, đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản. Do đó, chỉ có thể đảm bảo hiệu quả trong đấu tranh khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh tư tưởng với đấu tranh chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể sau đây:

Một là, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng: có các biện pháp hạn chế, tiến tới xoá bỏ các nguyên nhân, điều kiện mà các thế lực thù địch, đối tượng phản động có thể lợi dụng để tiến hành hoạt động phá hoại tư tưởng, như: có giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; khắc phục tình trạng sơ hở, thiếu sót trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là tại cơ sở; khắc phục tình trạng suy giảm niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp kéo dài không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự; nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở dảng, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức…

Hai là, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trong phòng ngừa, đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng: Phối hợp trong tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và cảnh giác cách mạng cho các tầng lớp xã hội, nhất là cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào trong các tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức công tác bảo vệ an ninh đối với các lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông; vận dụng biện pháp ngoại giao trong phòng ngừa hoạt động phá hoại tư tưởng; hạn chế môi trường, điều kiện hoạt động phá hoại tư tưởng; định hướng dư luận trước các biến cố chính trị xã hội, những vấn đề nổi cộm được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng chống Việt Nam của các thế lực thù địch. Để nắm tình hình, phát hiện âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng chống Việt Nam của các thế lực thù địch, lực lượng công an cần linh hoạt, đa dạng trong sử dụng các biện pháp, cách thức như: thông qua công tác vận động quần chúng, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thông qua công tác quản lý hành chính; theo dõi các website, blog, diễn đàn, hộp thư điện tử, trang mạng xã hội của đối tượng… Cần tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng của các đối tượng, đồng thời đánh giá tính chất, mức độ, phạm vi tác động, ảnh hưởng đối với dư luận để xác định phạm vi, hướng đấu tranh, nhất là đấu tranh phản bác cho phù hợp.

Bốn là, chủ động, linh hoạt trong sử dụng các cách thức tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các TLTĐ. Trong đó, cần sử dụng một số cách phản kích sau:

- Lập ra và sử dụng các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội trực tiếp viết đăng tải các bài viết tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; truy cập vào các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội của đối tượng để tuyên truyền phản bác dưới dạng viết các bình luận (comment); viết tin, bài phản bác đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể xã hội; thông qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đấu tranh phản bác.

- Vận động, hướng dẫn các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chức sắc tôn giáo, nhà báo có uy tín, cựu chiến binh viết bài đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trả lời phỏng vấn trên đài, báo để đấu tranh phản bác, vạch trần những âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng cũng như các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch của chúng.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương… tổ chức trên đấu tranh phản bác.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra quản lý chặt chẽ nội dung thông tin trên không gian mạng thuộc các lĩnh vực có liên quan địa bàn tỉnh. Tiếp tục xác minh, làm rõ, củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc phá hoại tư tưởng, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Năm là, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của Công an tỉnh; tổ chức tốt công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chiến sĩ về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.Bùi Minh Phục (Lớp trung cấp LLCT TT - K1)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 004342439
IP của bạn: 44.211.31.134
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com