Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH
02.11.2023 09:09

Ngày nay, đất nước ta đang thực hiện đổi mới, mở cửa hội nhập, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Bên cạnh sự thuận lợi, chúng ta cũng có đối mặt với nhiều thách thức trong công tác đấu tranh chống các hành động xuyên tạc, bôi nhọ của các thế lực thù địch. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị trong đó có Trường Chính trị. Mỗi giảng viên của Trường cần phải cần nghiên cứu, học tập, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước để kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; phải coi trọng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn để không ngừng phát triển học thuyết cách mạng đó nâng cao sức “đề kháng”, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về mặt tư tưởng, lý luận.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm đó, các Trường Chính trị đã triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.Trường Chính trị đã thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào trong các bài giảng lý luận chính trị, trong chương trình bồi dưỡng do Trường đảm nhận, trong hoạt động nghiên cứu khoa học và trong các Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn của Trường…. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị được Đảng giao phó mà còn là chức năng của Trường bởi Trường chính trị cấp tỉnh là nơi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị. Thông qua học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ được rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác. Trên cơ sở đó, góp phần củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên đối với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Trước yêu cầu và nội dung đổi mới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Trường chính trị cần nâng cao hơn nữa vai trò trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, giảng viên trường chính trị phải có ý thức trở thành lực lượng tiên phong trong mặt trận này. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, Trường cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong; đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, Trường chính trị cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức đội ngũ giảng viên, học viên của Trường về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết từng giảng viên cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định, tin tưởng vào con đường đổi mới của Đảng. Xây dựng đội ngũ giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ bảo đảm truyền đạt trung thực, chính xác những quan điểm của Đảng; biết vận dụng những quan điểm của Đảng vào nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. 

Việc nâng cao chính trị tư tưởng hiện nay không chỉ ở phương thức truyền thống mà còn cần nâng cao việc đấu tranh chống các luồng tư tưởng ngoại lai, xuyên tạc trên không gian mạng. Bởi vì trong thời gian gần đây, xuất hiện trên internet, các trang mạng xã hội youtube, Zalo, Facebook và một số ẩn phẩm in, tán phát những quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng… gây hoang mang dao động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 Do vậy, từng cán bộ, giảng viên phải xây dựng cho mình “hệ thống miễn dịch” vững chắc. Mỗi đảng viên cần biến trang mạng xã hội, tài khoản cá nhân của mình thành một địa chỉ tin cậy, kênh thông tin, tuyên truyền thường xuyên thông tin chính thống; đồng thời chủ động, tích cực tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết và phản ánh, ngợi ca gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho cái tốt, cái hay trở thành thông tin chủ đạo trên mạng xã hội. Đồng thời, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thẳng thắn góp ý, không để đồng chí, đồng nghiệp rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị chệch hướng tư duy, sai lệch nhận thức.

Đồng thời, Đảng ủy Trường phải thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; quản lý chặt chẽ các phương tiện thông tin đại chúng có biện pháp kịp thời, thiết thực để ngăn chặn những diễn biến xấu về tư tưởng chính trị trong nội bộ Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và khối đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, phải chú trọng phát huy cao độ lợi thế, tính chiến đấu của các công cụ thông tin, truyền thông hiện đại của Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban, ngành, địa phương, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và tính lan tỏa xã hội. Tổ chức tốt cuộc đấu tranh vạch trần những quan điểm sai trái về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho mọi tầng lớp nhân dân mà trước hết là cán bộ, đảng viên nhận rõ mục tiêu sâu xa của các quan điểm xuyên tạc, sai trái. Đồng thời kiên quyết phê phán những nhận thức, phương pháp tư duy và cách tiếp cận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo lối cực đoan, một chiều, giáo điều, bảo thủ, nhất là thái độ phiến diện, hẹp hòi, máy móc trong ứng xử với các giá trị văn minh nhân loại, đem đối lập chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội một cách gượng ép theo ý muốn chủ quan, minh họa đơn giản. Qua đó, không chỉ năng cao sức chiến đấu của cán bộ, giảng viên mà còn giúp họ thấu hiểu sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin; hiểu tính mở của học thuyết, tư duy biện chứng lý luận luôn gắn liền với thực tiễn, chứa đựng hơi thở của thời đại, của cuộc sống.

Thứ hai, chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từng khoa chuyên môn trong nghiên cứu giảng dạy lý luận chính trị, đặc biệt giảng viên tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy. Giảng viên cần thường xuyên cập nhật thực tiễn, tăng cường tương tác với học viên, không ngừng nghiên cứu chuyên sâu, trao dồi chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng bài giảng, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho học viên, đặc biệt đối với những học viên là cán bộ chủ chốt. Qua đó, giúp học viên có cơ sở xem xét, phân tích đánh giá các vấn đề chính trị, xã hội đang diễn ra trong đời sống hiện thực gắn với công tác kiểm tra đánh giá, tự phê bình và phê bình.

Do vậy, trong hoạt động giảng dạy cần tăng cường thao giảng, dự giờ giúp cho giảng viên học tập, trao đổi kinh nghiệm, có sự nâng chất về tính khoa học, tính đảng, tính định hướng, tính chiến đấu trong bài giảng. Lồng ghép nội dung Nghị quyết vào bài giảng ở nội dung chuyên đề mà mình giảng dạy, chỉ ra những điểm mà thường xuyên bị xuyên tạc để đấu tranh bảo vệ. Trong mỗi bài giảng phải có đấu tranh bảo vệ; phải làm lan tỏa những giá trị tích cực, làm rõ tính đúng đắn, sáng tạo, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tính chiến đấu và truyền cảm hứng cho người học. Đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nội dung định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học của khoa, của Trường, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về phương pháp luận và phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Điều này giúp học viên nhận diện được các dạng quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay, nhất là các âm mưu, phương thức, thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, giảng viên cần chú trọng trang bị cho học viên hệ thống tri thức, kỹ năng chuyên biệt trong việc lựa chọn vấn đề đấu tranh phản bác; kỹ năng thu thập thông tin tư liệu; phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Những kỹ năng này có thế góp phần giúp học viên tự nghiên cứu trong học tập và ứng dụng trong công tác, góp phần bồi dưỡng cho đội ngũ học viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tính trung thực, động cơ, ý thức trau dồi kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; bồi dưỡng tác phong làm việc khoa học; nói, viết, làm theo Cương lĩnh, quan điểm của Đảng; thái độ quyết đoán, dám chịu trách nhiệm và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có căn cứ khoa học, có sức thuyết phục đối với các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ giảng viên làm lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lồng ghép nội dung Nghị quyết trong từng bài giảng. Giảng viên tích cực, chủ động cập nhật thông tin, bổ sung kịp thời những quan điểm, nhiệm vụ trong các văn kiện đại hội các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào bài giảng. Tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của giảng viên, tham gia viết bài đăng trên Trang Thông tin điện tử của Trường, Bản Tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn, chuyên mục báo của địa phương… Qua đó, thể hiện rõ tiềm lực, thế mạnh của đội ngũ giảng viên Trường tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tin xấu, tin không đúng sự thật để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, mỗi giảng viên cần phải phát huy tinh thần nêu gương, tiên phong trong việc đấu tranh bảo vệ các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi mặt trận, nhất là không gian mạng; chủ động giới thiệu, lan tỏa những phương pháp, cách thức, kỹ năng bảo vệ nền  tảng tư tưởng của Đảng; luôn vững vàng, kiên định, kiên trì trong bất cứ điều kiện và tình huống nào để tạo thêm niềm tin cho mọi người về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ tốt đẹp mà nhân dân ta đang xây dựng. Bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và nhiệt tình cách mạng, mỗi giảng viên cần phải trở thành những cán bộ tiên phong trên tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức đấu tranh, tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể. Đan xen hình thức đấu tranh công khai với bán công khai, ẩn danh; đấu tranh trực tiếp với gián tiếp để thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, khi tham gia bảo vệ và truyền bá nền tảng tư tưởng của Đảng, người giảng viên cần phải xác định rõ đối tượng, nội dung và mục tiêu chủ yếu của mình để từ đó sử dụng phương pháp mang lại hiệu quả tốt nhất. Đối tượng chủ yếu mà giảng viên trường chính trị phải hướng tới trong việc bảo vệ và truyền bá nền tảng tư tưởng của Đảng chính là học viên, là những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đang theo học tại Trường chứ không phải đối tượng nào khác. Do đó nội dung, mục tiêu và phương pháp sử dụng cũng phải xác định cho phù hợp. Hầu hết học viên theo học tại Trường đều có sự am hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở mức độ nhất định, kiên định và tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Trường cần tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, trao đổi thông tin khoa học, có thể kết hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch để học viên tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến. Thông qua đó giúp cán bộ, giảng viên bồi dưỡng phương pháp thu thập, phân tích xử lý thông tin. Hình thức này có thể rất đa dạng như: tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập chính trị, nghe báo cáo chuyên đề, thời sự để cập nhật tri thức mới; tổ chức các buổi giao lưu, nghiên cứu thực tế, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn; rèn luyện khả năng quan sát, vận dụng lý luận vào nghiên cứu, phát hiện, giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Điều này khiến cho học viên xây dựng được nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho học viên, bảo vệ văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ năm, xây dựng quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, giảng viên, học viên của Trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý viên chức, học viên thực hiện nghiêm việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng, Nhà nước lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn thư nặc danh, mạo danh hoặc thư có những nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Song song đó, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Các cấp ủy và mỗi giảng viên cần phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, nghiêm cấm để lộ bí mật của Đảng và Nhà nước, bí mật nội bộ, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh mà nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động.

Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò của người đứng đầu tại Trường. Những người đứng đầu cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khi người đứng đầu có nhận thức rõ, đúng và quan tâm sâu sát thì mới có thể đề ra các kế hoạch, chương trình hành động để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mang lại hiệu quả thiết thực. Thực tiễn cho thấy, để bất cứ một tổ chức nào hoạt động hiệu quả, vai trò của người đứng đầu đóng một vai trò quyết định. Một khi người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức chính trị sâu sắc, đặc biệt là có thái độ chính trị tốt thì chắc chắn một điều sẽ luôn sát sao, chỉ đạo có hiệu quả việc phòng ngừa, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần vào thành tựu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Chính vì thế, trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái được Đảng ta đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được đổi mới một bước, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Tóm lại, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, tạo nên những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động gắn với nhiệm vụ vụ chính trị tại Trường chính trị. Nghị quyết cho thấy sự cần thiết, hiệu quả từ việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Trường chính trị trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cùng với sự chỉ đạo thống nhất và sự vào cuộc tương đối đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Trường chính trị càng phải tích cực, có quyết tâm cao thực hiện thắng lợi Nghị quyết, mỗi giảng viên của Trường phải thực sự là những chiến sĩ đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Ths Nguyễn Thị Thanh Thư (Phó Hiệu trưởng)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 004299869
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com