Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Tin tức » Nghiên cứu - Trao đổi Thứ sáu, 21-6-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ VỀ THỂ CHẾ, QUY ĐỊNH TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ PHẠM HÙNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
23.11.2021 16:19

Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư ban hành Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn (trong đó có hai mức độ: chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2). Tiêu chí trường chính trị chuẩn tập trung các nội dung chủ yếu như: thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và tài chính. Trong đó, tiêu chí về thể chế, quy định được quan tâm trước hết, nhằm có đủ các quy chế, quy định cụ thể hóa văn bản của trung ương, tỉnh, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, kịp thời, hợp lý, khả thi, không trái với văn bản của cấp trên và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Ngày 13/11/2018,  Ban Bí thư ban hành Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay cho Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008; ngày 14/01/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Quy định  số 07-QĐi/TU Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Phạm Hùng.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Hiệu trưởng Trường đã cụ thể hóa và ban hành nhiều quy chế, quy định, nội quy phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Những quy định, Trường cụ thể hóa có thể chia làm 2 nhóm chính: những quy định chung theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và cấp trên liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường; những quy định về chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện.

Công tác triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện quy chế do Hiệu trưởng ban hành được thực hiện nghiêm túc, về cơ bản Trường thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời những chủ trương, quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp trên vào quy chế, quy định của Trường. Việc cụ thể hóa văn bản cấp trên thành những quy chế, quy định được xem là công cụ rất quan trọng và hiệu quả trong quản lý. Nhờ vậy, nội bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và được hưởng chế độ, chính sách đúng quy định. Xét về tổng thể, Nhà trường đã thực hiện khá tốt việc cụ thể hóa quy định tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Còn một số nội dung chưa được cụ thể hóa mà chủ yếu thực hiện theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG ngày 02/5/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành quy chế đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên hiện áp dụng Quyết định số 4874-QĐ/HVCTQG ngày 30/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính nhưng Trường chưa cụ thể hóa hai quyết định này.

Có những quy định mới của cơ quan thẩm quyền nhưng chưa cập nhật kịp thời vào quy chế, chưa bãi bỏ những quy chế cũ không còn phù hợp.

Sơ kết, tổng kết việc thực hiện quy chế, quy định là chưa thường xuyên, thiếu tính kịp thời.

Nguyên nhân của một số hạn chế trên là do:

Nhân sự trong Ban Giám hiệu có biến động như nghỉ hưu, điều chuyển công tác sang đơn vị khác, mới bổ nhiệm. Cho nên chỉ tập trung quan tâm sửa đổi, bổ sung các quy chế như: Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý đào tạo. Một số quy chế mang tính chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức chẳng hạn như: quy chế văn thư, lưu trữ; quy chế quản lý, sử dụng Trang Thông tin điện tử và mạng máy tính nội bộ...

Một số ít tập thể phòng, khoa, ban chỉ đạo... và cá nhân được giao phụ trách từng lĩnh vực chưa tích cực tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy chế khi có văn bản mới của Đảng và Nhà nước ban hành.

Để đạt được tiêu chí về thể chế, quy định theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư ngày 19/5/2021 về trường chính trị chuẩn, tác giả đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, lãnh đạo Trường xem việc cụ thể hóa quy chế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là cơ sở pháp lý để tổ chức, quản lý tốt mọi hoạt động của đơn vị và từng bước tổ chức thực hiện các nội dung của tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1. Thường xuyên chỉ đạo tổ chức rà soát, kịp thời cập nhật chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định, nội quy của Trường.

Hai là, định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề thảo luận, đóng góp những quy chế, quy định do Hiệu trưởng ban hành thông qua họp giao ban hằng tuần, họp đơn vị hằng tháng và hội nghị viên chức hằng năm.  

Ba là, cập nhật, bổ sung quy chế, quy định trên Trang Thông tin điện tửtạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, học viên tra cứu sử dụng. Đồng thời, chia sẻ thông tin cho đồng nghiệp (trường chính trị tỉnh bạn) nghiên cứutrao đổi kinh nghiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm  vụ của Trường và cung cấp thông tin cho cấp trên, cơ quan chức năng giám sát, giúp đỡ Trường.

Bốn là,Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần phối hợp chặt chẽ trong xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy, quy chế làm việc của Trường; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với các đoàn thể. Từ đó xác định rõ ràng, rành mạch từng nhiệm vụ cụ thể, tránh việc quy định chồng chéo, thủ tục rườm rà.

Năm là, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ Thanh tra giáo dục cần phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thường xuyên lập kế hoạch giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy chế, quy định tại Trường; kịp thời tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng để sửa đổi, bổ sung những quy chế, quy định không còn phù hợp với văn bản mới của cấp trên, cơ quan chức năng và tình hình thực tiễn tại đơn vị.

Tóm lại, xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy định của Trường là việc làm cần thiết, quan trọng, làm cơ sở pháp lý để điều hành, quản lý công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; quản lý viên chức, người lao động và học viên… Từ đó, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hoạt động khác của  đơn vị.ThS Nguyễn Toàn Thắng (Trưởng Khoa Xây Dựng Đảng)Gửi qua YM

Những bản tin khác: Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 004299876
IP của bạn: 3.230.173.188
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com