Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site
Nội san Thứ bảy, 25-6-2016

Công tác thu thập tài liệu lưu trữ ở Trường Chính trị Phạm Hùng Tỉnh Vĩnh Long
Tác giả: Nguyễn Toàn Thắng
Thu thập tài liệu lưu trữ là quá trình giao nộp và tiếp nhận tài liệu đã giải quyết xong ở văn thư, ở các đơn vị vào lưu trữ cơ quan và quá trình giao nộp, tiếp nhận những tài liệu có giá trị lịch sử đã đến hạn nộp lưu từ lưu trữ cơ quan vào lưu trữ lịch sử có thẩm quyền .
Công tác sưu tầm, thu thập và bổ sung tài liệu là một trong những khâu nghiệp vụ quan trọng của công tác lưu trữ. Nếu làm tốt công tác này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các khâu nghiệp vụ tiếp theo. Xác định rõ vị trí, chức năng của trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở nói riêng, cán bộ, công chức trong tỉnh nói chung về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.
Với chức năng, nhiệm vụ như trên trong những năm gần đây, Trường thường xuyên chú trọng đẩy mạnh hoạt động thu thập tài liệu và coi đó là nhiệm vụ mang tính chất quyết định, tạo nên sự hoàn thiện của phông Lưu trữ trường chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long.
Từ khi ra đời Pháp lệnh lưu trữ quốc gia năm 2001, công tác lưu trữ trong cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng được quan tâm và đẩy mạnh đáng kể. Giai đoạn này, đơn vị nhà Trường được ghi vào danh mục nộp lưu của Trung tâm lưu trữ tỉnh theo Quyết định số: 1399/QĐ-UB ngày 16 tháng 5 năm 2002 của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh V/v nộp tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh năm 2002, qua đó đã tổ chức thu thập và chỉnh lý cơ bản khối hồ sơ thuộc thuộc văn thư giữ (chủ yếu là văn bản đi, chưa tổ chức thu thập được văn bản đến) và đã chỉnh lý nộp hồ sơ vào Trung tâm lưu trữ tỉnh từ năm 1993-1997, số lượng 22 hồ sơ (02 hộp) ngày 04/11/2002; Từ năm 1998-2002 là 27 hồ sơ (02 hộp) theo Biên bản số: 43/BB-TT ngày 22/12/2004. Các hồ sơ này có giá trị được xác định thời hạn bảo quản từ lâu dài đến vĩnh viễn. Tuy số lượng thu thập và nộp vào Trung tâm lưu trữ tỉnh không nhiều nhưng phần nào đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo trường đối với công tác này.
- Từ năm 2002 đến năm 2009 chưa tổ chức thu thập, giao nộp tài liệu do chờ hướng dẫn nghiệp vụ của phòng lưu trữ tỉnh ủy và làm rõ tài liệu của trường nộp vào đâu.
- Được sự thống nhất giữa Văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là phòng lưu trữ tỉnh ủy và Trung tâm lưu trữ tỉnh. Văn phòng tỉnh ủy có Công văn số: 391-CV/TU, ngày 07 tháng 5 năm 2008 V/v khảo sát tình hình công tác văn thư, lưu trữ trong đó ghi: “Đối với trường chính trị Phạm Hùng và Báo Vĩnh Long chuyển phông lưu trữ Nhà nước sang phông lưu trữ của Đảng theo Quyết định số: 20-QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 1987 của Ban bí thư trung ương đảng”.     
- Thực hiện Quy định số: 210-QĐ/TW, ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ban bí thư trung ương đảng về phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2009 “Về việc giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ tỉnh ủy, huyện, thành ủy”. Trong đó tại Điều 1 xác định rõ trường chính trị Phạm Hùng sẽ giao nộp vào kho lưu trữ tỉnh ủy. Để kịp thời thu thập và bổ sung tài liệu của trường theo nhiệm kỳ của tỉnh từ nhiệm kỳ V (từ ngày 27-29/8/1992 đến 05/5/1996); nhiệm kỳ VI (từ ngày 06-10/5/1996 đến 31/12/2000); nhiệm kỳ VII (từ ngày 01-04/01/2001 đến 19/12/2005); để nộp vào Kho lưu trữ Tỉnh ủy theo quy định, đồng thời thu thập tài liệu nhiệm kỳ VIII (từ ngày 20/23/12/2005 đến 17-21/10/2010) để chỉnh lý hoàn chỉnh và lưu lại ở lưu trữ hiện hành 5 năm phục vụ tra cứu tại đơn vị. Chấp hành sự chỉ đạo của tỉnh ủy, lãnh đạo Trường chỉ đạo lập kế hoạch thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ thuộc phông lưu trữ của trường, giai đoạn 1992-2009 để tiến hành chỉnh lý khối tài liệu tồn đọng từ trước đến nay. Đồng thời chỉ đạo tổ văn thư, lưu trữ trực tiếp hướng dẫn các phòng, khoa chuẩn bị hồ sơ, tài liệu nộp lưu một cách chi tiết và cụ thể.
- Kết quả công tác thu thập tài liệu của Trường đã có nhiều khởi sắc. tổng số tài liệu được thu thập tính đến năm 2010 là 26,5 mét, thời gian tài liệu từ năm 1992 đến năm 2009 (kể cả tài liệu văn bản đi của văn thư giữ và số tài liệu cũ các trường trước thời kỳ trường chính trị tỉnh để lại). Trong tổng số 26,5 mét tài liệu đã thu thập thì riêng năm 2010 thu thập với số lượng là 13,2 mét, đang tiến hành chỉnh lý để nộp về kho lưu trữ tỉnh ủy theo quy định.
Những tài liệu trên phản ánh nhiều mặt hoạt động quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường, có ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa lịch sử như: tài liệu hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban giám hiệu, tài liệu phản ánh quá trình nghiên cứu khoa học (đề tài cấp tỉnh và cấp cơ sở), tài liệu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - công chức, tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu quản lý tài chính, kế toán và tài liệu hành chính thông thường…
Để thực hiện đúng quy định về chế độ nộp lưu tài liệu, giúp làm tốt công tác thu thập và bổ sung tài liệu vào Kho lưu trữ hiện hành cơ quan, đồng thời bổ sung tài liệu vào kho lưu trữ tỉnh ủy. Tránh tình trạng tồn đọng tài liệu bó gói, chất đóng như trước đây, giữ gìn bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu đầy đủ với mục đích phục vụ cho công tác tra cứu, sử dụng hiệu quả tài liệu. Từ đó giảm công sức lao động và tiền của cho nhà nước và nhân dân, hướng tới nhà Trường cần phải thực hiện tốt các việc sau:
Một là, phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 11 của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản và sử dụng tài liệu văn thư phải lập thành hồ sơ và bảo vệ an toàn. Tài liệu văn thư có giá trị lưu trữ của trường, phòng, khoa nào phải được giao nộp vào kho lưu trữ hiện hành của trường. Thời hạn nộp lưu phải thực hiện đúng khoản 1 Điều 14 của Pháp lệnh. Tức là sau một năm, kể từ năm công việc có liên quan đến tài liệu văn thư kết thúc thì tài liệu có giá trị lưu trữ được giao nộp vào lưu trữ hiện hành; đối với trường sau 5 năm, kể từ năm tài liệu văn thư được giao nộp vào Kho lưu trữ hiện hành của trường sẽ nộp tài liệu vào kho lưu trữ tỉnh ủy.
Hai là, phải thực hiện đúng theo quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh lưu trữ quốc gia. Tức là hiệu trưởng trường quyết định việc lựa chọn tài liệu văn thư để giao nộp vào lưu trữ hiện hành, lựa chọn tài liệu lưu trữ hiện hành để giao nộp vào kho lưu trữ tỉnh ủy và loại ra tài liệu hết giá trị để tiêu hủy theo đề nghị của Hội đồng xác định giá trị tài liệu.
Ba là, cán bộ văn thư, kiêm công tác lưu trữ hàng năm phải có trách nhiệm lập kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu; phối hợp với các khoa, phòng và cá nhân xác định hồ sơ, tài liệu cần thu thập; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp và thống kê thành “Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu”; chuẩn bị kho tàng và các phương tiện để tiếp nhận tài liệu; tổ chức tiếp nhận tài liệu và lập “Biên bản giao nhận tài liệu”.
Bốn là, để góp phần thu thập tài liệu đúng theo quy định, mỗi cá nhân cán bộ, công chức phải nghiên cứu và làm tốt quy định tại Điều 21 của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư. Tức là phải thực hiện đúng từ khâu mở hồ sơ; thu thập, cập nhật văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ; kết thúc và biên mục hồ sơ. Các hồ sơ phải đảm bảo yêu cầu như: hồ sơ được lập phải phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ của trường, của phòng, khoa; văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có sự liên quan chặt chẽ với nhau và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc hay trình tự giải quyết công việc; văn bản, tài liệu được thu thập vào hồ sơ phải có giá trị bảo quản tương đối đồng đều.
Năm là, đối với hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố các thành phần tài liệu cần phải thu thập theo đúng khung phân loại tài liệu báo đảng và trường chính trị tỉnh, thành phố (Công văn số: 39-CV/LT ngày 27/8/2002 của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng). Cụ thể như: Nhóm lài liệu của Ban giám hiệu trường; nhóm tài liệu nghiên cứu các đề tài khoa học (cấp tỉnh, cấp cơ sở); nhóm tài liệu thuộc về công tác quản lý nghiệp vụ của phòng đạo tạo; tài liệu hoạt động của các khoa; nhóm tài liệu khối hành chính, quản trị (trong đó có tài liệu về quản lý nhân sự; tài chính, kế toán; xây dựng cơ bản…). Ngoài ra, còn phải thu tài liệu hoạt động của Ban phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đảng bộ, công đoàn trường; đoàn thanh niên của trường; các tài liệu hoạt động về thể thao, văn nghệ; về tự vệ cơ quan; hội khuyến học… nhằm góp phần làm cho phông lưu trữ của trường đầy đủ, phong phú, đa dạng về tài liệu, đặc biệt là phản ánh được tất cả các mặt hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường.
Sáu là, để dể dàng trong tra cứu, sử dụng và tránh phân tán phông tài liệu của trường đề nghị phòng lưu trữ tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm lưu trữ tỉnh thu khối tài liệu về một nơi bảo quản.
Bảy là, kiến nghị với các cơ quan chức năng có hướng dẫn thống nhất về quản lý công tác văn thư, lưu trữ ở trường chính trị. Do công tác thu thập tài liệu cũng liên quan đến nhiều mặt công tác trong nghiệp vụ lưu trữ. Thực trạng hiện nay trường gặp nhiều bất cập, văn bản có tính chất pháp lý quan trọng nhất trong bốn điều kiện thành lập phông lưu trữ độc lập của trường. Đó là Quyết định số: 3585/QĐ.UB ngày 20/10/2004 của ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng nghĩa với việc ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản của trường chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay, theo quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ đều theo quy định của văn bản nhà nước. Hệ thống mạng tin học sử dụng phần mềm quản lý văn thư và hồ sơ công việc chạy trên Lotus Notes cũng được kết nối từ Trung tâm tích hợp dữ liệu của ủy ban nhân dân tỉnh (hiện nay sở thông tin và truyền thông quản lý). Nhưng theo quy định, hiện nay tài liệu phải giao nộp về kho lưu trữ tỉnh ủy. Điều này gặp không ít khó khăn trong việc lập hồ sơ và chỉnh lý hồ sơ. Bởi nghiệp vụ chỉnh lý, kể cả các nghiệp vụ khác về quản lý văn thư, lưu trữ là không hoàn toàn giống nhau.
Lịch sử ngành lưu trữ từng thời kỳ luôn có sự thay đổi nhất định, song dù cơ quan cấp trên nào quản lý thì chúng ta cũng phải làm tốt công tác này.


Đã xem: 4568
Xem bài viết năm


 Lịch học tập 
 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 001289295
IP của bạn: 54.80.200.41

Mật ong nguyên chấtCung cấp sỉ và lẻ mật ong nguyên chất ở TPHCM, bảm đảm 100% từ thiên nhiênDịch vụ điện hoa Hoa Tươi 360o với dịch vụ điện hoa chuyên nghiệp, giá hợp lý giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp nhấtShop hoa phong lan Hoa tươi 360o là shop hoa phong lan TPHCM chuyên cung cấp các loại hoa lan hồ điệp và địa lanHoa giỏ Hoa giỏ để bàn tạo cho không gian làm việc trở nên cực kỳ ấn tượng, được sử dụng trong các dịp như đám cưới, tặng sếp, sinh nhật....Hoa bó chúc mừng Hoa tươi 360o giúp bạn gởi đến bạn bè, người thân hoa bó chúc mừng sinh nhật, tốt nghiệp, hoa tặng sếp nam giá hợp lý, giao hoa miễn phí TP. HCMhoa chúc mừng Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chúc mừng khai trương: kệ hoa khai trương, giỏ hoa khai trương... với giá hợp lý, giao hoa miễn phí trong TPHCMHoa chia buồn Hoa tươi 360o chuyên điện hoa chia buồn ở TPHCM với giá cả hợp lý, giao hoa miễn phí ở TPHCMHoa chúc mừng sự kiện Hoa chúc mừng sinh nhật, hoa chúc mừng sự kiện tặng bạn bè hoặc người thân những dịp trọng đại, giao hoa miễn phí nội thành TPHCMShop hoa cưới Hoa cưới đẹp giúp đám cưới của bạn thêm ý nghĩa. Gọi 1900 545 587 để được shop hoa cưới - Hoa tươi 360o tư vấn, giao hoa cưới miễn phí ở Bình Thạnh và tại TPHCMhoa tươi Shop Hoa tươi 360o với dịch vụ hoa tươi giúp bạn gởi đến người thân những bó hoa tươi đẹp - giá hợp lý, giao hoa miễn phí tại TPHCMĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhGiày Futsal PAN Thái LONI chuyên cung cấp các loại giày Futsal PAN Thái Lan giá rẻ trên toàn quốc. Gọi 0903 009 041 gặp MS. Nhi để đặt giày Futsal Pan Thái giá rẻgiày đá banh cỏ tự nhiên LONI Sport chuyên cung cấp các loại giày đá banh cỏ tự nhiên giá rẻ với nhiêu mẫu mã đẹpGiày đá banh cỏ nhân tạo LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày bóng đá, giày đá banh cỏ nhân tạo, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫngiày đá banh LONI SPORT kinh doanh sỉ và lẻ giày đá banh, giày bóng đá cỏ nhân tạo Fake1, giày futsal Pan Thái Lan với giá cạnh tranh kèm quà tặng hấp dẫnĐặt quần áo đá banh Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banh ở TPHCM với chất lượng tốt, giá ưu đãi. Gọi 0903 009 041 để Đặt quần áo bóng đá - Đặt quần áo đá banhMẫu Áo Lique LONI Sport cung cấp Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM. Quý khách mua Mẫu Áo CLB Pháp - Ligue 1 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo Serie A LONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ý - Serie A TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Bundesliga LONI Sport cung cấp Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Đức - Áo CLB Bundesliga TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo CLB Tây Ban NhaLONI Sport cung cấp Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM. Quý khách mua Áo CLB Tây Ban Nha 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo CLB Ngoại Hạng AnhLONI Sport cung cấp Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM. Quý khách mua Mẫu áo CLB Ngoại Hạng Anh 2016 TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo đá banh không logoLONI Sport cung cấp Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM. Quý khách mua Áo đá banh - Áo bóng đá không logo TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Quần thể thao VNXKLONI Sport cung cấp quần thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua quần thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thun bóng đáLONI Sport cung cấp Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM. Quý khách mua Áo thun bóng đá - Áo thun đá banh TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo thể thao VNXKLONI Sport cung cấp Áo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Áo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Polo thể thaoLONI Sport cung cấp áo Polo thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo Polo thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo khoác thể thao VNXKLONI Sport cung cấp áo khoác thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua áo khoác thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Thời trang thể thao VNXK LONI Sport cung cấp Thời trang thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Thời trang thể thao VNXK TPHCM vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện bóng đá LONI Sport cung cấp Phụ kiện bóng đá TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện bóng đá vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Phụ kiện thể thao LONI Sport cung cấp Phụ kiện thể thao TPHCM. Quý khách mua Phụ kiện thể thao vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Balo thể thao LONI Sport cung cấp Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK TPHCM. Quý khách mua Balo thể thao - Túi xách thể thao VNXK vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo câu lạc bộ LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo câu lạc bộ 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo tuyển quốc gia LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo tuyển quốc gia 2016. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Áo Training LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất Áo Training CLB TPHCM. Quý khách đặt áo vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041áo bóng đá LONI Sport chuyên thiết kế và sản xuất quần áo đá banh, áo bóng đá ở TPHCM. Quý khách đặt áo đá banh vui lòng liên hệ: 0983 031 509 - 0903 009 041Shop quần áo đá banh Shop bán đồ thể thao Loni Sport chuyên bán quần áo đá banh, phụ kiện thể thao như: giày đá banh, túi xách, vớ ...Gọi 0983 031 509 - 0903 009 041ROR Rubber ROR Rubber is located in VietNam, The rubber products of us are now being produced from the category of rich rubber materials such as: NR, SBR, EPDM, NBR, ACM, AEM, CR, HNBR, PU, SI, FKM.Thay mặt kính Ipad Thay mặt kính Ipad giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhThay mặt kính Samsung Thay mặt kính Samsung giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hànhthay mat kinh Iphone Thay mặt kính Iphone giá rẻ nhất TP. HCM, lấy liền có bảo hành Thay mặt kính Iphone 6S Thay mặt kính Iphone 6S giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền. Nhận thay mắt kính Iphone 6S cho các cửa hàng Cọc khoan nhồi Nền Móng Đất Phương Nam chuyên thi công cọc khoan nhồi mini với phương pháp và thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Gọi ngay 0919 49 8080Phụ kiện nhà bếp Phụ kiện nhà bếp bằng Inox 304 do Hòa Bình Glass sản xuất và phân phối giúp cho các bà nội trợ nhanh chóng giải quyết vấn đề dầu mỡ vì dễ lau chùi, tiện lợi và nhanh chóngGương soi Gương soi phòng tắm do Hòa Bình Glass sản xuất từ nguyên liệu kính Guardian của Mỹ với nhiều mẫu mã phong phúPhụ kiện phòng tắm Hobig chuyên sản xuất và phân phối phụ kiện phòng tắm, liên hệ để có bảng giá sỉ phụ kiện phòng tắm phù hợp cho mọi nhàPhụ kiện nhà bếp Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối phụ kiện nhà bếp. Liên hệ để có bảng giá phụ kiện nhà bếp cho đại lý gương soi Hòa Bình Glass chuyển sản xuất và phân phối gương soi trên toàn quốc. Liên hệ để có bảng giá gương soi cho đại lýthay mặt kính điện thoại thay mặt kính điện thoại giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủthay mặt kính Iphone 6s Plus thay mặt kính Iphone 6s Plus giá rẻ nhất TP. HCM, đặc biệt chờ lấy liền và có bảo hành đầy đủ

Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Góp ý    ¤   Tìm kiếm    ¤   Sơ đồ site

   - Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet 2.0
   - Người chịu trách nhiệm: Ông Đinh Văn Tiền - Hiệu trưởng Trường
   - Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
   - Điện thoại: 0703822315.