Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Thông tin lý luận và thực tiễn Thứ bảy, 13-4-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


Vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong cách mạng Việt Nam.
Tác giả: Trương Thị Hồng Nga

Đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất là một chính sách lớn của Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam.
Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đại đoàn kết trong mặt trận dân tộc thống nhất là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam”. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn luôn đứng vững trên lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân trong thực tiễn đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ tổ quốc. Mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất là sự thực hiện bằng tổ chức việc tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp “cách mạng là việc của dân chúng, chứ không phải là việc của một hai người”. Từ ngày thành lập, Đảng đã coi mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, và đã phê phán mọi biểu hiện coi nhẹ công tác mặt trận, hạ thấp vai trò của quần chúng nhân dân, coi thường nhân tố dân tộc trong cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói:  Công tác mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng. Đây là sự thắng lợi của sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh của một nước thuộc địa, nửa phong kiến nhằm hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, bước đầu xây dựng và bảo vệ thành công CNXH trên đất nước ta. Hơn thế nữa lực lượng đoàn kết toàn dân lại phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh và quy mô rộng lớn thu hút mọi lực lượng yêu nước trong toàn quốc. Nhờ đó, Đảng có chỗ đứng vững vàng trong lòng dân tộc, có cơ sở chính trị rộng lớn để lập các căn cứ địa cách mạng và xây dựng lực lượng vũ trang của mình. Chính vì vậy, Đảng đã tạo ra đầy đủ các đều kiện chủ quan để khi thời cơ đến, chỉ với 5.000 đảng viên Đảng đã lãnh đạo nhân dân đồng loạt giành chính quyền trên cả nước làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng tám năm 1945, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cả dân tộc. Sự ủng hộ của toàn dân càng rõ ràng hơn khi mỗi người dân Việt Nam được tự do sử dụng lá phiếu của mình thể hiện sự tín nhiệm tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử tự do ngày 06/01/1946. Thắng lợi đó đã chứng minh khả năng đoàn kết của toàn dân và uy tín tuyệt đối của tổ chức mặt trận đoàn kết dân tộc (Việt minh) ngay cả những điều kiện khó khăn, phức tạp nhất của chế độ dân chủ cộng hòa cũng do lực lượng đoàn kết  toàn dân, Mặt trận Liên Việt (Hội Liên hiệp quốc dân Việt nam) đã động viên toàn dân  tiến hành cuộc kháng chiến chống Thực  dân Pháp thắng lợi. Sau này, khi Việt minh phát triển thành Liên hiệp đến mặt trận tổ quốc Việt Nam, mặt trận đoàn kết toàn dân đã hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước đi vào xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa.
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tổ chức quần chúng nhân dân vào hành động cách mạng một cách tự giác. Khi đã giành được độc lập và đã có chính quyền thì đó còn là phát huy quyền làm chủ đất nước của nhân dân để xây dựng chế độ xã hội mới, cuộc sống mới. Vấn đề đặc biệt là, những thắng lợi của cách mạng nước ta trong thời kỳ khó khăn nhất, lúc Đảng còn hoạt động bí mật hoặc khi phải sử dụng sách lược Đảng tự tuyên bố giải tán, đa số người dân Việt Nam chỉ biết tới Việt minh, đi theo Việt minh, theo cụ Hồ làm nên mọi chiến thắng. Kẻ thù cũng đồng nhất Việt minh với những người cộng sản. Đảng đã ở trong lòng dân tộc và là hạt nhân đoàn kết toàn dân làm cách mạng.
Như vậy, Đảng cộng sản Việt nam quang vinh, một Đảng kiên cường, có lập trường giai cấp vững vàng, nhãn quan chính trị, nhạy bén đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh vô cùng anh dũng và đã giành thắng lợi vẻ vang, trọn vẹn, làm nên những kỳ tích trong gần một thế kỷ qua, làm thay đổi hẳn bộ mặt đất nước ta. Đảng đã giải quyết thành công mối quan hệ dân tộc -  giai cấp và vấn đề dân tộc và giải quyết mối quan hệ trên khi Đảng khẳng định “quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia của dân tộc”. Từ sự thành công trong chỉ đạo thực tiễn, Đảng đã xác định mục tiêu của cách mạng rõ ràng, đặt vấn đề “Dân tộc cao hơn hết thảy” nhằm thu hút và tập hợp các lực lượng yêu nước và tiến bộ trong mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết chống Đế quốc và tay sai. Bên cạnh đó, Đảng xác định rõ vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, vai trò nòng cốt của liên minh công nông, đồng thời đánh giá cao truyền thống yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân. Rõ ràng, mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất đã lôi cuốn đại bộ phận yêu nước, có tinh thần cách mạng thực sự trở thành nơi tập hợp sức mạnh đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân không có sự phân biệt đối xử, trên dưới một lòng, đồng tâm nhất trí động viên được sức mạnh vô địch của toàn dân tộc, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo bạn bè gần xa trên toàn thế giới, vượt qua mọi khó khăn thử thách đánh bại mọi thế lực thù địch, đưa sự nghiệp cách mạng Việt nam hoàn thành sức mạnh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội.
Đánh giá về vai trò của mặt trận đoàn kết dân tộc, trên cơ sở của kinh nghiệm lịch sử của Đảng ta và tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, Đảng ta tiếp tục “Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc ở tầm cao và chiều sâu mới”, từ những “điểm chung” cho toàn dân tộc và độc lập tự do, Đảng đã xác định “điểm tương đồng” của mọi người dân Việt nam là “Mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất, tiến lên dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh” để đại đoàn kết dân tộc. Đi đôi với điểm tương đồng này là các chính sách cụ thể với các giai cấp, các tầng lớp. tạo ra một động lực mới thúc đẩy phong trào cách mạng của nhân dân, phát huy mọi năng lực của toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Mặt khác Đảng cũng chỉ rõ những biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, nêu cao vai trò và sức chiến đấu của mọi cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận. Đây chính là một trong những bài học lịch sử lớn nhất của Đảng ta trong suốt 75 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
Lịch sử Đảng ta là một pho sử bằng vàng hàm chứa biết bao nhiêu kinh nghiệm phong phú, da dạng mà chúng ta đã, đang và sẽ còn phải tổng kết, khai thác soi sáng để rút ra những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Đó là những tài sản vô cùng quý báu rất đáng tự hào và cần được trân trọng, gìn giữ cho ngày nay và cho các thế hệ mai sau. Đó là hành trang cho Đảng và nhân dân ta bước sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH đất nước. Là nguồn động lực bên trong - sức mạnh của dân tộc, của Mặt trận đoàn kết dân tộc thống nhất.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.

Đã xem: 6228
Xem bài viết năm:


 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 004205221
IP của bạn: 44.197.231.211
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com